Algemenevoorwaarden

Algemene Voorwaarden De Wijncult

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Webwinkel: de online winkel waar producten en/of diensten worden aangeboden en waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn;
  • Klant: de persoon die een product en/of dienst afneemt via De Wijncult;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Wijncult en de Klant;
  • Product: alle aangeboden goederen die via De Wijncult worden verkocht;
  • Dienst: alle aangeboden diensten die via De Wijncult worden verkocht.

2. Toepassenlijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen De Wijncult en de Klant.
2.2
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


3. Aanbod
3.1
Het aanbod van De Wijncult is vrijblijvend en kan worden herroepen.
3.2
De Wijncult is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3
Afbeeldingen en beschrijvingen van de producten op de Webwinkel zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.


4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de bestelling heeft geplaatst en deze is bevestigd door De Wijncult.
4.2
De Wijncult heeft het recht om bestellingen te weigeren of onder voorwaarden te accepteren.


5. Prijzen en Betaling
5.1
Alle prijzen van De Wijncult zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
5.2
Betaling kan geschieden via de aangeboden betaalmogelijkheden op de Webwinkel.
5.3
De Wijncult behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.


6. Levering
6.1
Levering vindt plaats op het adres dat door de Klant is opgegeven tijdens het bestelproces.
6.2
De Wijncult streeft naar levering binnen de op de Webwinkel aangegeven termijn. Deze termijn is echter indicatief en niet bindend.
6.3
De Wijncult is niet aansprakelijk voor vertragingen of verlies van de producten tijdens verzending.


7. Herroepingsrecht
7.1
De Klant heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het product te ontbinden zonder opgaaf van redenen.
7.2
De Klant dient het product in originele staat en verpakking terug te sturen naar De Wijncult.
7.3
De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de Klant.


8. Klachten
8.1
Klachten over de geleverde producten dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan de webwinkel.
8.2
De Wijncult zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en contact opnemen met De Klant over de afhandeling ervan.


9. Eigendomsvoorbehoud
9.1
De geleverde producten blijven eigendom van De Wijncult totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
9.2
Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten en op de website van De Wijncult berusten bij de webwinkel.
9.3
Het is de klant niet toegestaan om zonder toestemming van de webwinkel gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van de webwinkel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de producten en de website.


10. Toepasselijk recht
10.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze voorwaarden.

De Wijncult behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.